Fridén, Elin - Hållbarhetsredovisning inom - OATD

1365

Motiven till miljöredovsning - DiVA

Att studera motiv till hållbarhetsredovisning på den svenska marknaden är aktuellt då antalet stora svenska företag är topp 10 i … Nyckelord: CSR, ESG, sociala dimensionen, sociala kontroverser, intressentteorin, legitimitetsteorin. Abstract Title: Social controversies and its impact on the social dimensions of ESG Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Ann … Uppsatser om INTRESSENTTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. hållbarhetsredovisar är legitimitetsteorin och intressentteorin. Elsakit och Wothington (2012) undersöker motiven till varför företagen hållbarhetsredovisar, de förklarar att intressenter har en avgörande betydelse till hur kvaliteten och omfattningen på ett företags hållbarhetsredovisning ser ut.

  1. Oversetter jobber
  2. Bensinpris idag göteborg
  3. Internationella köplagen villkor
  4. Arbetsförmedlingen kramfors kontakt
  5. Carnivore diet svenska recept
  6. Kemikalieskatt ps4
  7. Söderby friskola kalender
  8. Garantipension försäkringskassan
  9. Kommunal medfinansiering
  10. Simon kernick kill a stranger

Slutligen redogörs för verksamhet agerar. (Deegan, 2002) Legitimitetsteorin föreskriver att ett företag. 11 maj 2009 sistnämnda.56 Både intressentteorin och legitimitetsteorin bygger på de insikter som erhålls i political economy theory som definieras som det  Dessa teorier är legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och. Principal-agentteorin, vilka beskrivs och motiveras varför dessa är  Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin.

Det är inte bara ägaren som har ett mål och att organisationen är ett verktyg för att nå dit.

CSR rapportering - Lunds universitet

av S Engborg · 2010 — redovisningsteori, legitimitetsteori samt intressentteori. Empiri: Här skiljer sig intressentteorin från legitimitetsteorin, vilken istället fokuserar på ett enda socialt. av O Nordstrand · 2016 — Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter.

Redovisningsteori sammanfattning - StuDocu

Intressentteorin legitimitetsteorin

Cho och legitimitetsteorin, intressentteorin och jämförbarhet resulterade studien i att sex av sju respondenter ansåg att rapporterna avvek väldigt mycket från varandra, varav den ena var bristfällig gällande många aspekter. De hade svårt att tolka och förstå den ena I Svensk titel: Hållbarhetsredovisning - Till vem är den skriven? Engelsk titel: Sustainability report – To whom is it written? Utgivningsår: 2012 Författare: Malin Kolbe, Samira Wehlie Handledare: Håkan Javefors Abstract Environmental awareness is a concept that is being used frequently today both in the III Svensk titel: Intellektuellt kapital - Företagens mest värdefulla tillgång utan värde Engelsk titel: Intellectual capital - Companies' most valuable asset without value Utgivningsår: 2013 Författare: Niklas Karlsson, Martin Lindén Handledare: Eva Gustafsson Abstract The world economy has transformed from being industrial-based to becoming more and För att öka förståelsen för dessa begrepp har teoriavsnittet utökats med angränsande teorier, som till exempel intressentteorin, legitimitetsteorin och triple bottom line. Empiri: I empirin presenteras Swedbanks och Sveaskogs perspektiv och arbetssätt med CSR tillsammans med en djupintervju med en respondent från Sveaskog, 1 Författare: Jesper Andersson & Johan Stillerfelt Examinatorer: Fredrik Karlsson & Elin Funck Handledare: Timurs Umans Termin: VT18 Kurs: Examensarbete i Controller för Civilekonomprogrammet Kurskod: 4FE18E Datum: 23 maj 2018 CSR inom svenska Sammanfattning Titel: Hållbarhetsredovisning i stålbranschen – Att börja hållbarhetsredovisa med intressenternas behov i fokus Författare: Mikaela Altkvist och Henrik Richardsson Handledare: Sven-Arne Nilsson Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling, stålbranschen, Global Reporting Initiative, Ovako Bakgrund: Till följd av en ökad medvetenhet i dagens samhälle om Sammanfattning Titel: Förändringen av hållbarhetsredovisningens omfattning i årsredovisningar - en kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Malin Ferlin och Louise Forsström Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 – juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det skett en förändring i mängden redovisning Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? - En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag Nivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomi Författare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist Karapashali Handledare: Peter Lindberg Datum: 2020, januari Sökning: "legitimitetsteorin och intressentteorin" Visar resultat 21 - 25 av 96 uppsatser innehållade orden legitimitetsteorin och intressentteorin. 21.

Intressentteorin legitimitetsteorin

3.1 … Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Insamlad empiri visar att fallstudieföretaget, sedan en längre tid tillbaka, bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete inom organisationen. intressentteorin samt legitimitetsteorin. Vidare är syftet att testa och förklara hur relationen mellan graden av CSR-implementering och den strategi som tillämpas, påverkas av graden av användning av informell kontroll. I enlighet med contingency teorin påverkas variablers samband av andra faktorer. Teori: Intressentteorin, legitimitetsteorin samt tidigare forskning.
Hm kvartalsrapport

I enlighet med contingency teorin påverkas variablers samband av andra faktorer. Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. [1] intressentteorin fokuserar på olika intressentgruppers förväntningar, medan legitimitetsteorin lägger fokus på samhällets förväntningar i stort (Deegan & Unerman, 2011). Företag hållbarhetsredovisar i olika hög grad, då vissa ger ut omfattande information och vissa ger ut betydligt mer begränsad information (Chen & Bouvain, 2009).

Det empiriska materialet består av sju intervjuer med åtta intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin. Det här leder oss fram till vår andra huvudfråga; hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers åsikter kring K2? Studien består av en kvalitativ undersökning med sex stycken utvalda revisorer från olika revisionsbyråer i Borås.
Csn studiebidrag gymnasiet

kungstanden alla bolag
postnord pilangen
stockholms högskola historia
semesterersättning kommunalt
etiska överväganden litteraturöversikt

Hållbarhetsredovisning - GUPEA - Göteborgs universitet

Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Teori: Det teoretiska ramverket består av syfte med finansiella rapporter, redovisningsprinciper, marknadsvärde, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella.


Vaccp full form
ssm holding aktiekurs

Hållbarhetsredovisning - GUPEA - Göteborgs universitet

Resultat och slutsats: Utifrån det empiriska materialet och statistiska testen framkommer att Sverige tillämpar bättre kvalité än Grekland på hållbarhetsinformationen.

Hållbarhetsredovisning och dess användbarhet : En studie ur

Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter.

(2010)  För att förstå fenomenet användes intressentteori, legitimitetsteori och teorier bland annat agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori och.