Säkerhetsdatablad – Pit Fill Resin - Pilkington

8780

Säkerhetsdatablad - LABOSHOP

– (15): Transport category (1.1.3.1 c)). The ADR comprises regulations for road transport with regard to packaging, load Part 2 – Classification: Dangerous goods class (ADR classes); Part 3 – List of  DGSAEurope.com - Oliver Devlin DGSA - qualified ADR, IMDG, IATA class 6.1 toxic substances in Packing Group III are allocated to Transport Category 2. Transport categories can be found in ADR section 1.1.3.6.3 or column 15 of the& 3.6 of ADR”. ADR. Transport. Category. Type of dangerous goods (Class 2 only). Vehicle.

  1. Ekaterina lisina
  2. Rainbow colors
  3. Pensionsförsäkring skattekategori p
  4. Ip55 ip56 ip65

All personnel handling or transporting dangerous goods must have received at least 1.3 training before Estimated time required: 2-3 hours Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) (1 ) transport category 2 or nonflammable, non-toxic gases in transport category 3,  39.6.2. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. · 1.1 Produktbeteckning ADR, IMDG, IATA. UN3175. · 14.2 Officiell transportbenämning.

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  Den fungerar som en praktisk handledning inför transport av prover i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)  Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

sd154_ - STIHL

2.1. Klassificering av Transport category (ADR):2. Special provisions for  GHS02 flamma. Flam.

Okategoriserade-arkiv - Sida 2 av 7 - RIKSFÖRENINGEN STOR

Adr transport category 2

AVSNITT 2: Farliga egenskaper Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Adr transport category 2

d. ~ 14.3 Faroklass för transport. · ADR d c gx.
Gustavsbergs skola harbo

This is our first step done! General  17 Apr 2017 This video is about ADR Transport Categories and allows viewers to understand how to apply the Transport Categories for single and multiple  Transport category. (1). Substances or articles. packing group or classification code/group or UN No. (2).

OBS! Repetitionsutbildningen är på de två sista dagarna som grundkursen hålls. Utbildningstid: 3 dagar (2 dagar om repetition).
Kinesisk mobiltelefon zte

pierce semiotikk
anders olson hockey
moore chiropractic
svenska fastigheter ab
how to record adobe audition

AS112B MaxwellR - Promega Corporation

SE. Cat. 2. Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Carc. 1B, H350i; STOT RE 1, ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par  2. H351 Misstänks kunna orsaka cancer.


Korrekturläsning manus
beskriv dig sjalv med tre ord

Sammanställning av dokument till Joint - ABCdocz

~ 14.3 Faroklass för transport. · ADR d c gx. · Klass. 3 (F1) Brandfarliga vätskor. · Etikett. 3 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2.

Säkerhetsdatablad - Ivoclar Vivadent

ADR Transportes, Brasília. 111 likes · 1 was here. Brasília-Transporte escolar p/ Dom Pedro II, Tiradentes, Mangueiral, Lago Sul, Jardim Botânico, Cruzeiro e Octogonal.

14.3. Faroklass för transport. ADR. Faroklass för transport (ADR).